Advances in the Aetiophatogenesis of Sjögren’s Syndrome: a Literature Review
Pedro de Sousa Gomes, Gintaras Juodzbalys, Maria Helena Fernandes, Zygimantas Guobis
J Oral Maxillofac Res 2012 (Jan-Mar);3(1):e2
doi:10.5037/jomr.2012.3102

Keywords: oral pathology; Sjogren's syndrome; salivary glands; xerostomia; xerophthalmia; aethiology.

Diagnostic Approaches to Sjögren’s Syndrome: a Literature Review and Own Clinical Experience
Pedro de Sousa Gomes, Gintaras Juodzbalys, Maria Helena Fernandes, Zygimantas Guobis
J Oral Maxillofac Res 2012 (Jan-Mar);3(1):e3
doi:10.5037/jomr.2012.3103

Keywords: Sjogren's syndrome; oral pathology; salivary glands; xerostomia; xerophthalmia; minor salivary glands; diagnosis.

Histological Diagnosis of Oral Lesions with Cutting Needle Biopsy: a Pilot Study
José Antonio Rossi dos Santos, Diogo Lenzi Capella, Rafaela Elvira Rozza, Stefânia Jeronimo Ferreira, Soraya de Azambuja Berti-Couto, Manoel Sant’Ana-Filho, Antonio Adilson Soares de Lima, Fernando Henrique Westphalen, Paulo Henrique Couto-Souza
J Oral Maxillofac Res 2011 (Apr-Jun);2(2):e3
doi:10.5037/jomr.2011.2203

Keywords: biopsy; needle biopsy; oral pathology; oral diagnosis; laboratory diagnosis.