Spongiotic Gingival Hyperplasia in a Child with Asperger Syndrome: a Case Report
Aikaterini Aktypi-Bampouranou, Eleni-Marina Kalogirou, Ioannis Skamnakis, Dimitrios Vlachodimitropoulos, Konstantinos I. Tosios
J Oral Maxillofac Res 2023;14(3):e5
doi:10.5037/jomr.2023.14305

Keywords: Asperger syndrome; autism spectrum disorder; gingival diseases; gingival hyperplasia.