Maxillomandibular Advancement in Obstructive Sleep Apnea Syndrome Patients: A Restrospective Study on the Sagittal Cephalometric Variables
Paolo Ronchi, Valentina Cinquini, Alessandro Ambrosoli, Alberto Caprioglio
J Oral Maxillofac Res 2013 (Apr-Jun);4(2):e5
doi:10.5037/jomr.2013.4205

Keywords: sleep apnea syndromes; orthognathic surgery; mandibular advancement; cephalometry.

Advances in the Aetiophatogenesis of Sjögren’s Syndrome: a Literature Review
Pedro de Sousa Gomes, Gintaras Juodzbalys, Maria Helena Fernandes, Zygimantas Guobis
J Oral Maxillofac Res 2012 (Jan-Mar);3(1):e2
doi:10.5037/jomr.2012.3102

Keywords: oral pathology; Sjogren's syndrome; salivary glands; xerostomia; xerophthalmia; aethiology.

Diagnostic Approaches to Sjögren’s Syndrome: a Literature Review and Own Clinical Experience
Pedro de Sousa Gomes, Gintaras Juodzbalys, Maria Helena Fernandes, Zygimantas Guobis
J Oral Maxillofac Res 2012 (Jan-Mar);3(1):e3
doi:10.5037/jomr.2012.3103

Keywords: Sjogren's syndrome; oral pathology; salivary glands; xerostomia; xerophthalmia; minor salivary glands; diagnosis.

Parry-Romberg Syndrome: a Rare Case Report
Anusha Laxman Rangare, Subhas Gogineni Babu, Priya Sara Thomas, Shishir Ram Shetty
J Oral Maxillofac Res 2011 (Apr-Jun);2(2):e5
doi:10.5037/jomr.2011.2205

Keywords: progressive hemifacial atrophy; Parry-Romberg syndrome; Romberg's disease; Romberg hemi-facial atrophy; mouth diseases; enophthalmos.

The Influence of a Mandibular Advancement Plate on Polysomnography in Different Grades of Obstructive Sleep Apnea
Antti Raunio, Pauli Mattila, Usko Huuskonen, Kyösti Oikarinen, George K. Sándor
J Oral Maxillofac Res 2015;6(1):e4
doi:10.5037/jomr.2015.6104

Keywords: appliances; obstructive sleep apnea; obstructive sleep apnea syndrome; mandible.

MALT Lymphoma of Minor Salivary Glands in a Sjögren’s Syndrome Patient: a Case Report and Review of Literature
Savvas Titsinides, Nikolaos Nikitakis, Evangelia Piperi, Alexandra Sklavounou
J Oral Maxillofac Res 2017;8(1):e5
doi:10.5037/jomr.2017.8105

Keywords: MALT lymphoma; minor salivary glands; Sjögren’s syndrome.

Spongiotic Gingival Hyperplasia in a Child with Asperger Syndrome: a Case Report
Aikaterini Aktypi-Bampouranou, Eleni-Marina Kalogirou, Ioannis Skamnakis, Dimitrios Vlachodimitropoulos, Konstantinos I. Tosios
J Oral Maxillofac Res 2023;14(3):e5
doi:10.5037/jomr.2023.14305

Keywords: Asperger syndrome; autism spectrum disorder; gingival diseases; gingival hyperplasia.