Differences in Titanium, Titanium-Zirconium, Zirconia Implants Treatment Outcomes: a Systematic Literature Review and Meta-Analysis
Eliezer Haimov, Rafael Sarikov, Haim Haimov, Gintaras Juozdbalys
J Oral Maxillofac Res 2023;14(3):e1
doi:10.5037/jomr.2023.14301

Keywords: dental implants; systematic review; titanium; zirconia.