Advances in the Aetiophatogenesis of Sjögren’s Syndrome: a Literature Review
Pedro de Sousa Gomes, Gintaras Juodzbalys, Maria Helena Fernandes, Zygimantas Guobis
J Oral Maxillofac Res 2012 (Jan-Mar);3(1):e2
doi:10.5037/jomr.2012.3102

Keywords: oral pathology; Sjogren's syndrome; salivary glands; xerostomia; xerophthalmia; aethiology.