Lichen Sclerosus of the Upper Lip: Report of a Case, Utilizing Shikata's Modified Orcein Stain, and Review of the Literature
Nikolaos Katsoulas, Georgios Prodromidis, Nikolaos G. Nikitakis
J Oral Maxillofac Res 2018;9(1):e5
doi:10.5037/jomr.2018.9105

Keywords: cheilitis; elastin; lichen sclerosus; lichenoid eruptions; oral pathology.