General Diseases Influence on Peri-Implantitis Development: a Systematic Review
Zygimantas Guobis, Ingrida Pacauskiene, Inesa Astramskaite
J Oral Maxillofac Res 2016;7(3):e5
doi:10.5037/jomr.2016.7305

Keywords: dental implants; diabetes mellitus; osteoporosis; peri-implantitis; rheumatoid arthritis.